Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Aktualności Pieniądze

Skończyło się darmowe zgłaszanie wierzytelności wobec Getin Noble Bank

Zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 z późn. Zm., dalej: p.u.) dnia 21 sierpnia 2021 r. upłynął 30 dniowy termin na zgłoszenie wierzytelności, który rozpoczął swój bieg z dniem obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy. Powyższy termin ma charakter sądowy, dlatego jego ewentualne uchybienie nie rodzi braku możliwości zaspokojenia swoich roszczeń w postępowaniu upadłościowym. Jednakże wierzyciel, który zgłosi swoją wierzytelność po terminie naraża się, na podstawie art. 235 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, na ponoszenie zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Kolejną czynnością jest niezwłoczne sporządzenie przez syndyka listy wierzytelności, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności. Wierzyciele zostają poinformowani w formie obwieszczenia o dacie złożenia listy wierzytelności przez syndyka. W sytuacji odmowy uznania przez syndyka konkretnej wierzytelności, wierzycielowi upadłego przysługuje w terminie dwóch tygodni sprzeciw do sędziego-komisarza. Sprzeciw jest następnie rozpoznawany na posiedzeniu niejawnym w terminie dwóch miesięcy od jego wniesienia. Na postanowienie sędziego-komisarza, w przedmiocie złożonego sprzeciwu, wierzycielowi przysługuje zażalenie do sądu, które to zażalenie jest już ostatnim możliwym środkiem zaskarżenia w przedmiocie braku uznania wierzytelności. Należy jednak wskazać, że dwumiesięczny termin jest terminem instrukcyjny i najprawdopodobniej nie zostanie zachowany. Na przykładzie Idea Banku S.A. w którym to postępowaniu upadłościowym działa ten sam syndyk, lista wierzytelności nie została obwieszczona do dnia dzisiejszego – wyjaśnia adwokat Mateusz Knysak z kancelarii Prosperitas

Po zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej, sędzia-komisarz zatwierdza listę wierzytelności, które to postanowienie obwieszcza się w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Na czas trwania postępowania upadłościowego wszystkie postępowania sądowe dotyczące masy upadłości zostają zawieszone z urzędu. Niemniej, naszym zdaniem nie dotyczy do roszczeń o ustalenie nieważności stosunku prawnego, gdyż tylko roszczenie o zapłatę świadczenia nienależnego podlega zgłoszeniu do masy upadłości. Powyższe potwierdzają również postanowienia sądów powszechnych otrzymywane w sprawach naszych klientów, w których to postanowieniach sądy podejmują zainicjowane przez kredytobiorców postępowania w części co do roszczenia o ustalenie przy udziale syndyka.

Co istotne, to właśnie kredytobiorcy, którzy wytoczyli już powództwa o ustalenie nieważności umowy kredytowej przeciwko upadłemu, powinni przede wszystkim zgłosić swoją wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i dokonać stosownego potrącenia. W przeciwnym wypadku narażają się, przy założeniu pozytywnego rozstrzygnięcia na ich rzecz procesu, podwójnego zwrotu kapitału, gdyż nie będzie możliwym dokonanie potrącenia na późniejszym etapie – mówi Mateusz Knysak, adwokat z Kancelarii Prosperitas. W przypadku zaś samego roszczenia o zapłatę, w sytuacji uznania wierzytelności kredytobiorcy w obwieszczonej liście wierzytelności, postępowania dotyczące tego roszczenia zostaje umorzone, gdyż wyciąg z listy wierzytelności jest tytułem wykonawczym przeciwko upadłemu po nadaniu na wyciąg klauzuli wykonalności. W takiej sytuacji wydanie wyroku jest bezprzedmiotowe – dodaje Knysak.

Okazuje się, że podczas zgłaszania wierzytelności portal Krajowego Rejestru Zadłużonych nie był przygotowany na taką ilość wniosków. Niestety, ale praktycznie codziennie pojawiały się okresy, w których nie udawało się zgłaszać wierzytelności ze względy na wyłączenie portalu. Wszystkich zgłoszeń zostało wysłanych około 30 tysięcy w tym nasza Kancelaria zgłosiła blisko 1000 wniosków imieniem naszych klientów. Niestety ze względu na awarię systemu odbywało się to głównie w nocy – komentuje sytuację adwokat Andrzej Zarzecki, z Kancelarii Prosperitas. Osoby, które nie zgłosiły wierzytelności dalej mogą to zrobić, jednakże wystąpi opłata od tego zgłoszenia. W mojej ocenie lepiej zrobić to z profesjonalistą niż samemu w sposób wadliwy, gdyż nie można później naprawić ewentualnych błędów, a mogą być one katastrofalne na późniejszym etapie. Nasza kancelaria już przygotowała propozycje działań dla osób, które chcą rozwiązać swój problem z kredytem frankowym zawartym w Getin Noble Bank. W naszej kompleksowej obsłudze znajduje się również złożenie wniosku do KRZ – podsumowuje Zarzecki.

Kancelaria Prosperitas powstała w wyniku fuzji krakowskich kancelarii i działa na rynku od 2018 r. zrzeszając grono adwokatów, radców prawnych, ekonomistów oraz profesorów, posiadających wieloletnie doświadczenie i specjalizujących się w postępowania przeciwko podmiotom rynku finansowego, w szczególności w tzw. “sprawach frankowych”.

Kancelaria powołała i współpracuje z Centrum Analiz Sądowych, w którym opracowywane są autorskie ekspertyzy z zakresu rachunkowości i finansów, będący następnie podstawą do dochodzenia roszczeń.

Sprawami Klientów Kancelaria Prosperitas zajmuje się kompleksowo, gwarantując opiekę ekspercką na każdym etapie postępowania – aż do momentu odzyskania pieniędzy z Banku. Każdego miesiąca swoją umowę do bezpłatnej analizy przekazuje do niej blisko 500 osób.