Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

3 metody wyceny przedsiębiorstw – jakie czynniki wpływają na wartość wyceny firmy?

3 metody wyceny przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstwa nie jest prosta. W grę wchodzi bardzo wiele czynników, które trzeba wziąć pod uwagę. Metody wyceny przedsiębiorstw bywają różne, w artykule wymienimy trzy najważniejsze, które gwarantują nam rzetelny szacunek, o ile zajmą się nim doświadczeni i cieszący się renomą specjaliści.

Jest wiele sytuacji, w których dochodzi do konieczności wyceny przedsiębiorstw. Wśród najczęściej spotykanych możemy wymienić transakcje kupna/sprzedaży lub fuzji, restrukturyzacje i przekształcenia firm, proces likwidacji, optymalizacje podatkowe, ale także po testy prywatnego inwestora.

Metody wyceny przedsiębiorstwa

Na podstawie zebranych informacji oraz znajomości celu przeprowadzanej wyceny, wybierana jest najlepsze i najbardziej optymalne metody wyceny. Najczęściej stosowane są metody dochodowe, majątkowe i porównawcze. Dobrze jest korzystać z usług doświadczonych fachowców jak Rzeczoznawcy.net.pl.

Metody dochodowe

Do wyceny przedsiębiorstw metodą dochodową dochodzi, kiedy opieramy się na założeniu, że wartość przedsiębiorstwa odpowiada wartości obecnej przyszłych prognozowanych przepływów pieniężnych uzyskiwanych z działalności tego przedsiębiorstwa w przyszłości.

Bieżącą wartość przyszłych przychodów oceniamy za pomocą tzw. dyskontowania. Teoria utraty wartości pieniądza w czasie konkretna kwota pieniężna, którą otrzymamy za rok jest mniej warta niż kwota, którą otrzymamy dzisiaj.

Wśród metod dochodowych wyróżniamy kilka podejść. Niemniej każde z nich wycenia przedsiębiorstwo na podstawie przepływów pieniężnych dla właścicieli i wierzycieli firmy.

Zobacz również: Na czym polega wycena firmy? | Kancelaria SIPEX

Wyceny przedsiębiorstwa metodą majątkową

Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw należą do tradycyjnych i często stosowanych metod wyceny firm. W tej wycenie wartość przedsiębiorstwa wyliczamy poprzez sumę aktywów firmy pomniejszoną o zobowiązania. Do majątkowych metod wyceny przedsiębiorstw możemy zaliczyć:

  • metoda księgowa – jest najprostsza i nie wymaga ogromnych nakładów, bowiem podstawą do realizacji wyceny jest bilans przedsiębiorstwa. Niestety ta metoda ma jedną podstawową wadę. Wartość księgowa najczęściej różni się znacznie od wartości rynkowej firmy.
  • Metoda skorygowanych aktywów netto – przyjęta wartość księgowa jest korygowana o zaktualizowanie wartości aktywów i kapitału obcego do ich wartości rynkowej.
  • Metodę likwidacyjną – dochodzi do niej tylko w przypadku całkowitej likwidacji przedsiębiorstwa. Otrzymuje się ją odejmując od wpływów ze sprzedaży majątku przedsiębiorstwa koszty związane z likwidacją tego majątku takich jak: koszty transportu, demontażu, odpraw pracowniczych, utylizacji.
  • Metoda odtworzeniowa – polega na oszacowaniu nakładów, jakie należałoby ponieść, by zbudować przedsiębiorstwo o podobnym potencjale finansowym.

wycena przedsiebiorstwawa

Porównawcze metody wyceny

Ostatnią metodą wyceny przedsiębiorstwa jest metoda porównawcza. W ogólnym rozrachunku oznacza ona na porównaniu wycenianego przedsiębiorstwa do innych firm o podobnym profilu działalności. Wymaga to występowania tych firm na rynku publicznym lub jawności szczegółów transakcji kupna/sprzedaży takiej firmy, o co zwykle jest dość trudno.

Podsumowanie

W artykule przedstawiliśmy wszystkie podstawowe metody wyceny przedsiębiorstw. Niezależnie od tego, którą wybierzemy, aby dokonać właściwego szacunku, potrzebujemy wsparcia doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów.