Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Jak działa faktoring?

Jak działa faktoring?

Faktoring to usługa finansowania, oferowana przez firmę GRENKE, która umożliwia przedsiębiorstwom szybkie uzyskanie płynności finansowej poprzez zamianę swoich krótkoterminowych należności na środki pieniężne od GRENKE w formie zaliczki faktoringowej. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne dla firm, które doświadczają opóźnień w płatnościach od swoich klientów, co może prowadzić do problemów z płynnością finansową. Co warto wiedzieć jeszcze o tego typu usłudze? Zachęcamy do lektury.

Na czym polega faktoring GRENKE?

Faktoring umożliwia przedsiębiorstwom szybkie uzyskanie płynności finansowej poprzez sprzedaż swoich krótkoterminowych należności. Proces ten rozpoczyna się, gdy firma, która sprzedała towary lub usługi, wystawia fakturę z odroczonymi terminem płatności swojemu kontrahentowi. Zamiast czekać na płatność, przedsiębiorstwo może przekazać tę fakturę firmie GRENKE.

GRENKE przeprowadza analizę odbiorcy, czyli klienta przedsiębiorstwa, aby ocenić jego zdolność do zapłaty. Jeśli efektem analizy jest decyzja pozytywna, Faktor wypłaca określoną w Umowie Faktoringowej zaliczkę faktoringową. Jej wysokość waha się w granicach 75-90% od wartości faktury brutto, a środki pieniężne trafiają do klienta GRENKE zazwyczaj tego samego dnia, co doręczenie odpowiednich dokumentów do Portalu Faktoringowego GRENKE.  

Po wypłaceniu zaliczki, GRENKE administruje należnościami. Gdy odbiorca ureguluje płatność, firma faktoringowa przekazuje przedsiębiorstwu pozostałą część kwoty faktury, pomniejszoną o  opłaty związane z usługą faktoringu. 

Korzyści z faktoringu GRENKE dla firm

Faktoring oferuje firmom szereg korzyści, które mają istotny wpływ na ich działalność finansową i operacyjną. Przede wszystkim, główną zaletą faktoringu GRENKE jest poprawa płynności finansowej. Przekazując swoje krótkoterminowe należności firmie faktoringowej, przedsiębiorstwa uzyskują szybki dostęp do gotówki, co jest ważne dla utrzymania ciągłości operacyjnej, zwłaszcza w przypadku opóźnień w płatnościach od odbiorców.

Kolejną korzyścią jest zmniejszenie ryzyka niewypłacalności odbiorców i opóźnień w płatnościach od nich. W modelu faktoringu pełnego, to firma faktoringowa przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy, co oznacza, że przedsiębiorstwo sprzedające faktury jest chronione przed potencjalnymi stratami.

Faktoring pozwala również na optymalizację zarządzania należnościami. Firmy faktoringowe często oferują usługi związane z monitorowaniem płatności i ściąganiem płatności, co odciąża przedsiębiorstwa od czasochłonnych procesów administracyjnych. Dzięki temu, przedsiębiorcy mogą skupić się na kluczowych aspektach swojej działalności, takich jak rozwój biznesu, innowacje czy poszukiwanie nowych rynków zbytu.

Dodatkowe korzyści z faktoringu

Korzystanie z faktoringu ma także inne korzyści, zwłaszcza w kontekście faktoringu zagranicznego. Kluczową korzyścią jest ograniczenie ryzyka kursowego, co jest szczególnie istotne w kontekście dużych zmian na rynkach walutowych.

Ryzyko kursowe wynika z możliwych zmian kursów walut, które mogą negatywnie wpłynąć na wartość otrzymywanych płatności za eksportowane towary lub usługi. W przypadku faktoringu zagranicznego, przedsiębiorstwo sprzedające swoje faktury Faktorowi, przekazuje mu również ryzyko kursowe. Oznacza to, że wszelkie zmiany kursów walut nie wpływają bezpośrednio na kondycję finansową eksportera, ponieważ wartość sprzedanych faktur jest ustalana w momencie zawarcia umowy faktoringowej.

Inną korzyścią jest poprawa dyscypliny płatniczej. Chodzi o skrócenie okresu oczekiwania na uregulowanie należności przez kontrahentów. Faktor dysponuje odpowiednimi narzędziami i procedurami, które pozwalają na skuteczną windykację należności. Działania te obejmują między innymi regularne monitorowanie terminów płatności, wysyłanie przypomnień o zbliżających się terminach płatności oraz prowadzenie negocjacji w przypadku opóźnień.

Warto też wspomnieć o monitoringu odbiorców prowadzonemu przez Faktora. Monitoring odbiorców przez faktora polega na systematycznym analizowaniu kondycji finansowej oraz historii płatności kontrahentów. Dzięki dostępowi do specjalistycznych baz danych oraz narzędzi analitycznych, Faktorzy są w stanie na bieżąco oceniać kondycję finansową odbiorców, co umożliwia wczesne identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z nieterminowymi płatnościami lub niewypłacalnością.

Podsumowanie

Faktoring oferowany przez GRENKE stanowi efektywne narzędzie poprawy płynności finansowej dla przedsiębiorstw, które zmagają się z opóźnieniami płatności od klientów. Dzięki możliwości szybkiej sprzedaży krótkoterminowych należności, firmy mogą uzyskać dostęp do gotówki i lepiej zarządzać swoimi finansami. Faktoring GRENKE minimalizuje ryzyko niewypłacalności klientów oraz odciąża przedsiębiorstwa od procesów administracyjnych związanych z ściąganiem długów. Dodatkowo, oferowane produkty GRENKE dostosowują się do różnorodnych potrzeb przedsiębiorców, oferując elastyczność i skuteczne wsparcie finansowe, co czyni tę usługę niezwykle atrakcyjną na rynku finansowym.