Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Jak zarejestrować się jako podatnik VAT?

podatek vat

Czy jesteś przedsiębiorcą i twój limit wartości sprzedaży przekroczył 200 tys. zł? Potrzebujesz wystawić fakturę VAT swoim kontrahentom? A może chcesz odzyskać zapłacony VAT od zakupionych towarów i usług? Sprawdź co zrobić, aby zarejestrować się jako podatnik VAT.

Jakimi drogami możesz załatwić sprawę?

Rejestracji możesz dokonać podczas wizyty w urzędzie, listownie, bądź elektronicznie.

Kto może skorzystać z usługi?

Rejestracji jako podatnik VAT może dokonać osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej. Rejestracja dotyczy również producentów, handlowców, usługodawców oraz rolników, wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą. Rejestracji mogą dokonać również osoby wykonujące zawody: prawnicze, w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego), a także jubilerskie.

Kiedy masz obowiązek zarejestrować się jako podatnik VAT?

Jeżeli wartość twojej sprzedaży w poprzednim roku przekroczyła 200 tys. zł, masz obowiązek rejestracji jako podatnik VAT. Pamiętaj, aby uwzględnić fakt, że do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku oraz nie bierze się pod uwagę dostaw towarów i świadczonych usług uwzględnionych w art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie roku, to limit obliczasz proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia danego roku kalendarzowego.

W niektórych przypadkach masz obowiązek rejestracji jako podatnik VAT niezależnie od wartości zrealizowanej sprzedaży. Dotyczy to między innymi dostawców: towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy o podatku od towarów i usług, terenów budowlanych, nowych środków transportu czy części do pojazdów samochodowych i motocykli. Dotyczy to również świadczących usługi prawnicze, w zakresie doradztwa, jubilerskie, czy ściągania długów, a także podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Kiedy nie masz obowiązku rejestracji jako podatnik VAT?

Niezależnie od wartości sprzedaży, jeżeli wykonujesz wyłącznie czynności wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – jest to tzw. zwolnienie przedmiotowe.

Nie przekroczysz limitu sprzedaży 200 tys. zł lub, gdy rozpoczynasz działalność w trakcie roku, limitu ustalonego proporcjonalnie do liczby miesięcy w roku, w jakich będziesz ją prowadzić – jest to tzw. zwolnienie podmiotowe.

Kiedy możesz zarejestrować się jako podatnik VAT?

Masz prawo zarejestrować się jako podatnik VAT, kiedy np. w ubiegłym roku wykazałeś przychody ze sprzedaży nie przekraczające limitu 200 tys. zł netto, gdy rozpoczynasz działalność w bieżącym roku podatkowym i wiesz, że nie przekroczysz limitu wartości sprzedaży 200 tys. zł netto lub wykonujesz wyłącznie czynności wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę?

Zgłoszenie złóż:

 • przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, opodatkowanej podatkiem VAT,
 • przed dniem, w którym utracisz prawo do zwolnienia, tj. po przekroczeniu limitu 200 tys. zł wartości sprzedaży netto w ciągu roku podatkowego (lub – w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku – kwoty ustalonej proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia roku podatkowego),
 • przed początkiem miesiąca w którym rezygnujesz ze zwolnienia podmiotowego lub zwolnienia, które przysługuje ci jako rolnikowi ryczałtowemu.

Gdzie załatwisz sprawę?

Zgłoszenie możesz złożyć w urzędzie skarbowym lub w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów.

W jaki sposób złożyć zgłoszenie?

Na formularzu VAT-R wybierz jeden z dwóch wariantów:

 • rejestracja jako podatnik czynny,
 • rejestracja jako podatnik zwolniony – możesz, ale nie musisz składać formularza VAT-R.

Zgłoszenie możesz złożyć osobiście, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie – jako załącznik do wniosku CEIDG-1 bądź przez Portal Podatkowy.

Podmioty zagraniczne, oprócz zgłoszenia rejestracyjnego, mogą być poproszone przez urząd skarbowy o przedstawienie dodatkowych dokumentów, np. umowa spółki czy aktualny odpis z Rejestru Handlowego.

Masz również możliwość ustanowienia pełnomocnika szczególnego, za którego musisz uiścić opłatę w wysokości 17 zł na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo.

Inną opcją jest ustanowienie pełnomocnika ogólnego, za którego nie ponosisz żadnych opłat.

Po złożeniu powyższego formularza urząd skarbowy zarejestruje cię jako podatnika VAT czynnego lub zwolnionego, w zależności od tego, którą opcję wybrałeś. Zarejestrowanym podatnikiem VAT staniesz się najwcześniej w dniu złożenia formularza VAT-R.

Nie zostaniesz zarejestrowany, jeśli:

 • podasz w zgłoszeniu rejestracyjnym dane niezgodne z prawdą,
 • twoja firma nie istnieje,
 • nie można się z tobą skontaktować, ani z twoim pełnomocnikiem,
 • ty lub twój pełnomocnik nie stawicie się w urzędzie skarbowym, mimo wezwania,
 • z informacji urzędu wynika, że będziesz wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do przestępstw skarbowych,
 • sąd orzekł wobec ciebie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Ile zapłacisz za rejestrację?

Rejestracja dla celów VAT jest bezpłatna. Jeśli jednak w zgłoszeniu zaznaczysz, że potrzebujesz potwierdzenia rejestracji, to zapłacisz 170 zł. W wypadku wybrania pełnomocnictwa poniesiesz dodatkowy koszt w wysokości 17 zł.

Ile będziesz czekać?

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu po złożeniu zgłoszenia

Jeżeli twoje dane będą budziły wątpliwości, proces rejestracji może potrwać dłużej

Jak możesz złożyć odwołanie?

Jeżeli urząd skarbowy odmówi ci rejestracji, masz wówczas prawo:

 • wezwać naczelnika urzędu do usunięcia naruszenia prawa
 • wystąpić ze skargą do sądu administracyjnego

Adam Sadowski

Powiązane artykuły

Jak założyć firmę przez internet?

teoriabiznesu.pl

Ryczałt – forma opodatkowania ratunkiem dla polskich przedsiębiorców?

teoriabiznesu.pl

Kto płaci CIT?

teoriabiznesu.pl