Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Pieniądze

Europejski nakaz zapłaty – ENZ

Choć nie każdy z nas jest specjalistą w dziedzinach prawa, to z pewnością czujemy się bardziej obyci w prawie krajowym, niż w przypadku prawa innych państw. Niemniej prowadząc interesy poza granicami kraju należy zdawać sobie sprawę z tego, iż może dojść do sytuacji, w których zagraniczny kontrahent nie wywiąże się ze swojego zobowiązania i nie zapłaci nam należytej kwoty. Wówczas dużym ułatwieniem będzie skorzystanie z europejskiego nakazu zapłaty, jako przystępnej możliwości ściągania wierzytelności od zagranicznego dłużnika. Warto przyjrzeć się bliżej temu rozwiązaniu prawnemu.

Europejski nakaz zapłaty- czym jest

Europejski nakaz zapłaty (w skrócie ENZ) jest jednym z możliwych postępowań cywilnych w obrębie prawa Unii Europejskiej. Został on utworzony w celu odzyskiwania pieniędzy w sprawach cywilnych i handlowych wówczas, gdy sprawa taka ma charakter transgraniczny a więc wtedy, gdy miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby dłużnika znajduje się w innym kraju, niż kraj zamieszkania wierzyciela. Należy zaznaczyć także, iż europejski nakaz zapłaty dotyczy wyłącznie roszczeń bezspornych.

europejski nakaz zapłaty
Polska kancelaria komornicza w Niemczech
https://kancelariakomornicza.de/

Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest ułatwienie, przyśpieszenie oraz obniżenia kosztów prowadzenia sprawy, w porównaniu do tradycyjnej formy ich rozstrzygania w danym kraju. Sporą korzyścią jest także to, że niema konieczności stawania się przed sądem w danym państwie, w którym odbywać będzie się postępowanie- należy jedynie złożyć pozew a następnie dostarczyć europejski nakaz zapłaty do właściwego organu.

Podstawa prawna ENZ

Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty uregulowane zostało rozporządzeniem nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady dnia 12 grudnia 2006 r. Przepisy te dotyczą wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, z wyjątkiem Danii, przy czym szczegółowe procedury określa prawo danego kraju. W Polsce jest to kodeks postępowania cywilnego oraz inne ustawy w zakresie europejskiego nakazu zapłaty, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. i które stosuje się od 12 grudnia 2008 r.

Sprawy które obejmuje europejski nakaz zapłaty

Europejski nakaz zapłaty może zostać wydany w odniesieniu do transgranicznych spraw cywilnych oraz handlowych. Sprawy handlowe są to sprawy pomiędzy podmiotami prywatnymi, zaś sprawy handlowe dotyczą przedsiębiorców i zawartej pomiędzy nimi transakcji. Rozporządzenie nie wymienia poszczególnych spraw, a jedynie wskazuje kategorie, które podlegają wykluczeniu. Są nimi: sprawy skarbowe, sprawy celne i administracyjne, sprawy dotyczące odpowiedzialności państwa za działania oraz zaniechania przy sprawowaniu władzy publicznej.

Etapy postępowania w trybie europejskiego nakazu zapłaty

By móc skorzystać z tej formy odzyskiwania swoich należności, należy rozpocząć od złożenia pozwu o wydanie europejskiego nakazu zapłaty, przy czym należy właściwie określić sąd, do którego kierować będziemy sprawę. I tak zazwyczaj jest to sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania bądź siedziby firmy pozwanego, chyba że w zawartej pomiędzy stronami umowie wskazano inaczej- w Polsce jest to sąd okręgowy bądź rejonowy. Pozew składa się w wersji papierowej bądź drogą elektroniczną (każdy kraj określa szczegółowo tryb składania pozwów), w postaci wypełnionego i podpisanego formularza w języku akceptowanym przez sąd danego kraju oraz dołączając do niego wymagane załączniki.

Po złożeniu pozwu sąd sprawdza, czy spełnia on określone w przepisach prawa wymogi, w tym głównie- czy dotyczy dopuszczalnej sprawy cywilnej bądź handlowej, czy ma transgraniczny charakter, czy prawidłowo podano wysokość roszczenia, czy dokumenty złożono we właściwym sądzie, czy pozew zawiera wszelkie wymagane dane. Na wysokość roszczenia składa się przede wszystkim roszczenie główne, odsetki, kary umowne a także poniesione koszty postępowania. Należy pamiętać, iż koszty te mogą się nieznacznie różnić, w zależności od kraju, w którym prowadzone jest postępowanie

Następnie należy doręczyć pozwanemu europejski nakaz zapłaty poprzez osobiste doręczenie, doręczenie pocztą tradycyjną lub doręczenie drogą elektroniczną- koniecznym jest potwierdzenie podpisem i datą odbioru pozwanego. Pozwany w terminie 3 dni może złożyć sprzeciw. Jeśli skorzysta z tej możliwości, postępowanie odbywa się w sposób tradycyjnego postępowania cywilnego, jeśli nie, sąd stwierdzi wykonalność europejskiego nakazu zapłaty i przystąpi do przymusowej egzekucji z majątku dłużnika.