Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Giełda

Czym jest hossa?

giełda i akcje

Hossa to stan na rynku finansowym, kiedy ceny rosną lub mają rosnąć. Terminu tego najczęściej używa się w odniesieniu do rynku akcji, ale może być stosowany do wszystkiego, co jest przedmiotem obrotu. Ponieważ ceny akcji rosną i spadają zasadniczo w sposób ciągły, hossa oznacza dłuższy okres czasu, kiedy ceny akcji rosną. Hossa ma tendencję do utrzymywania się przez kilka miesięcy, a nawet kilka lat.

Zrozumieć hossę

Hossa charakteryzuje się optymizmem, zaufaniem inwestorów i oczekiwaniami, że dobre wyniki powinny być utrzymywane przez dłuższy okres czasu. Trudno jednoznacznie stwierdzić, kiedy sytuacja na rynku może ulec zmianie. Czasami spekulacje oraz efekty psychologiczne mogą mieć znaczny wpływ na rynek. Nie ma uniwersalnego wskaźnika do mierzenia hossy. Z zasady przyjmuje się, że hossa ma miejsce po zroście cen akcji o 20% po wcześniejszym spadku o 20%. Hossa utrzymuje się do kolejnego spadku o 20%. Hossa jest trudna do przewidzenia, dlatego też analitycy są ją w stanie rozpoznać dopiero po jej wystąpieniu.

Charakterystyka hossy

Hossa ma miejsce, gdy gospodarka umacnia się bądź już jest silna. Wiąże się zwykle z wysokim PKB oraz spadkiem bezrobocia, często będzie zbiegać się również ze wzrostem zysków przedsiębiorstw. Tendencję wzrostową będzie miało również zaufanie inwestorów. Popyt na zapasy, jak i ogólna kondycja rynku, będzie pozytywny. Większość z wyżej wymienionych czynników, jak choćby bezrobocie czy zyski przedsiębiorstw, da się bez problemu policzyć. W okresie hossy podaż na papiery wartościowe będzie dużo mniejsza od popytu. W warunkach hossy inwestorzy są bardziej chętni do udziału w rynku w celu osiągnięcia zysków.

Hossa a bessa

Przeciwieństwem hossy, której uosobieniem jest byk, jest bessa, czyli byk. Określenia te wzięły się stąd, że byk atakuje przeciwników wyrzucając rogi w powietrze (wzrost cen na rynku) natomiast niedźwiedź atakuje łapą w dół (spadek cen). Hossa i bessa często zbiegają się w czasie z cyklem gospodarczym, który składa się z czterech faz: ożywienia, rozkwitu, kryzysu, depresji. Początek hossy na rynku jest często wiodącym wskaźnikiem ekspansji gospodarczej. Ponieważ nastroje społeczne związane z przyszłymi warunkami gospodarczymi napędzają ceny akcji, rynek często rośnie jeszcze zanim szersze zjawiska gospodarcze, takie jak wzrost produktu krajowego brutto (PKB), zaczną się nasilać. Podobnie, bessa zazwyczaj wchodzi na rynek zanim dojdzie do skurczenia się gospodarki.

Jak skorzystać na hossie?

Inwestorzy, którzy chcą skorzystać z hossy, powinni kupować wcześnie, aby skorzystać z rosnących cen i sprzedać je, gdy osiągną swój szczyt. Chociaż trudno jest określić, kiedy nastąpi dno i szczyt, większość strat będzie minimalna i zazwyczaj są one tymczasowe. Oto kilka ważnych strategii, które inwestorzy stosują w okresie hossy. Ponieważ jednak trudno jest ocenić stan rynku w jego obecnym kształcie, strategie te wiążą się przynajmniej z pewnym stopniem ryzyka.

  1. Buy and hold

Jedną z najbardziej podstawowych strategii inwestycyjnych jest proces zakupu i utrzymania danego papieru wartościowego, potencjalnie w celu jego późniejszej sprzedaży.

  1. Increased buy and hold

Metoda ta jest odchyleniem od prostej strategii buy and hold i wiąże się z dodatkowym ryzykiem. Przesłanką podejścia opartego na increased buy and hold jest to, że inwestor będzie nadal dodawał do swoich udziałów w danym papierze wartościowym, dopóki jego cena będzie wzrastać.

  1. Retracement Additions

Nawet w okresie hossy ceny nie zawsze rosną. Zdarzają się krótkie okresy spadku cen. Strategia retracement additions polega właśnie na wykupowaniu akcji w tych właśnie okresach. Strategia ta opiera się na założeniu, że przy kontynuacji hossy na rynku, cena danego papieru wartościowego szybko się podniesie, zapewniając inwestorowi zysk z danej akcji.

  1. Full swing trading

Prawdopodobnie najbardziej agresywnym sposobem na próbę kapitalizacji w okresie hossy jest proces znany jako full swing trading. Inwestorzy korzystający z tej strategii będą odgrywać bardzo aktywną rolę, wykorzystując krótką sprzedaż i inne techniki, aby spróbować wycisnąć maksymalne zyski w sytuacji, gdy zmiany następują w kontekście większej hossy na rynku.

Opracował: Adam Sadowski