Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Pieniądze

Rozwiązania finansowe dla firm w kryzysie – od konsolidacji po upadłość

Rozwiązania finansowe dla firm

Kryzys finansowy dopada coraz większą liczbę przedsiębiorstw na polskim rynku. Stan recesji technicznej w połączeniu z wysoką inflacją i coraz trudniejszą sytuacją geopolityczną to niemałe wyzwanie dla biznesu. Co zatem robić, gdy firma traci płynność finansową i jest na skraju upadku? Oto rozwiązania, po które można sięgnąć.

Opcja nr 1: Restrukturyzacja pozasądowa

Pozasądowa restrukturyzacja długu jest możliwa w sytuacji, gdy realnym jest osiągnięcie porozumienia z wierzycielami bez interwencji podmiotów trzecich, a firma będzie w stanie je realizować. Dobry przykład to ten związany z zaległościami w spłacie kredytu czy opłatą pojedynczych faktur. W takich przypadkach często możliwe są indywidualne negocjacje.

Banki – pod warunkiem potwierdzenia wypłacalności firmy – mogą przystać na restrukturyzację kredytu, a zatem np. na jego rozłożenie na większą liczbę rat. Wierzyciele prywatni mogą także zgodzić się na zaproponowane w toku rozmów rozwiązania.

Trzeba jednak pamiętać, że restrukturyzacja pozasądowa stanowi rozwiązanie doraźne i można je wdrożyć, wyłącznie gdy ogólna sytuacja finansowa firmy jest względnie dobra. W innym wypadku szybko może się okazać, że wypełnienie warunków porozumienia z wierzycielami stanie się niemożliwe, a kryzys w przedsiębiorstwie się pogłębi.

Opcja nr 2: Restrukturyzacja

Drugim rozwiązaniem, na które może się zdecydować firma, jest restrukturyzacja długu w ramach postępowania sądowego. Istnieją cztery ścieżki, którymi można podążyć po wybraniu tej opcji. Wszystkie, co do zasady, mają pozwolić na uniknięcie ogłoszenia upadłości – jest to możliwe z uwagi na zawarcie odpowiedniego układu z wierzycielami.

W każdym przypadku takie postępowanie jest prowadzone w sądzie, na wniosek przedsiębiorstwa zmagającego się z kryzysem. Sąd wyznacza także nadzorcę, który czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem i wypełnieniem zobowiązań wobec wierzycieli. Sama restrukturyzacja może polegać np. na odroczeniu terminów wykonania zobowiązań, rozłożeniu spłaty na raty, konwersji wierzytelności na udziały czy akcji albo na umorzeniu części długów przez wierzycieli.

Proces ten może być prowadzony jako:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu (PZU) – to „najłagodniejsza” forma restrukturyzacji, w której sam układ z wierzycielami jest ustalany poza sądem, przy współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym; można z niego skorzystać, jeśli suma wierzytelności spornych wobec dłużnika nie przekracza 15% łącznej sumy wierzytelności;
  • przyspieszone postępowanie układowe – w tym przypadku spis wierzytelności niezbędny do rozpoczęcia postępowania jest sporządzony w uproszczonej wersji;
  • „standardowe” postępowanie układowe, w którym ograniczony jest zakres ochrony przed egzekucją wierzytelności; konieczny jest też pełny spis wierzytelności;
  • postępowanie sanacyjne – najbardziej zaawansowane, w którym powoływany jest zewnętrzny zarządca majątku firmy, podejmujący określone działania w celu przywrócenia jej płynności finansowej.

Opcja nr 3: upadłość

Kiedy sytuacja jest bardzo trudna, a restrukturyzacja nie przyniosła skutku lub uznano, że jej rozpoczynanie nie jest zasadne, pozostaje ogłoszenie upadłości. Ten scenariusz jest równoznaczny z likwidacją majątku firmy oraz jej zamknięcie. Dlatego ta ścieżka jest ostatecznością i warto zawalczyć o uniknięcie wejścia na nią.

Jak uchronić się przed poważnym kryzysem finansowym?

Jeśli firma jest w dobrej sytuacji finansowej, warto zadbać o rozsądne zarządzanie ryzykiem. W niepewnych czasach sytuacja może być nieprzewidywalna. Dlatego, aby uniknąć kryzysu, dobrze jest m.in. rzetelnie weryfikować potencjalnych kontrahentów. Niezapłacone faktury czy niezrealizowane, a opłacone zamówienia mogą stać się źródłem poważnych problemów z płynnością finansową. Sposobem na szybką weryfikację może być np. zamówienie raportu o firmie zawierającego wiarygodne informacje o jej aktualnej sytuacji finansowej, np. o zadłużeniu firmy wobec banków i firm. Można to zrobić m.in. w bazie BIG InfoMonitor.

Na koniec warto podkreślić, że gdy przedsiębiorca obserwuje pierwsze symptomy kryzysu, powinien natychmiast działać. Im szybciej podjęte zostaną kroki naprawcze, tym bardziej oddali się widmo bankructwa.

Opracowano na zlecenie Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.