Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny

Audyt energetyczny to ekspertyza techniczno-ekonomiczna dotycząca użytkowania energii w danym budynku. Stanowi podstawę do podjęcia właściwej decyzji o podjęciu prac modernizacyjnych w celu zmniejszenia zużycia energii oraz kosztów eksploatacyjnych w budynku. Co jeszcze warto wiedzieć o audycie energetycznym? Dlaczego warto przeprowadzać ekspertyzy w przedsiębiorstwie?

Co to jest audyt energetyczny i jaki jest jego cel?

Audyt energetyczny to szczegółowe badanie stanu danego obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji w przedsiębiorstwie pod względem bieżącego zużycia wszystkich nośników energii. Celem wykonania ekspertyzy jest uzyskanie informacji w postaci raportu tzw. audytu energetycznego na temat wielkości zużycia energii oraz określenia możliwości wprowadzenia ulepszeń, pozwalających na uzyskanie jak największych oszczędności w zakresie zużycia energii. 

W raporcie z audytu energetycznego budynku przedstawiane są wskazówki pozwalające na zaplanowanie i wdrożenie zmian umożliwiających optymalizację wykorzystania energii w procesach i infrastrukturze przedsiębiorstwa i uzyskanie lepszych wskaźników efektywności energetycznej.

Które przedsiębiorstwa mają obowiązek wykonania audytu energetycznego?

Obowiązek wykonania audytu energetycznego wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej. Podlegają mu przedsiębiorstwa działające na terenie Unii Europejskiej, które zatrudniają 250 lub więcej pracowników i których roczny obrót przekracza 50 milionów euro lub całkowita roczna kwota bilansowa przekracza 43 miliony euro. 

Audyty energetyczne w przedsiębiorstwach powinny być wykonywane przez niezależnych ekspertów co 4 lata, a o fakcie przeprowadzenia audytu przedsiębiorcy zobowiązani są do zawiadomienia Urzędu Regulacji Energetyki w ciągu 30 dni. Z obowiązku zwolnione są przedsiębiorstwa nie należące do MŚP, ale posiadające wdrożony i certyfikowany przez niezależną jednostkę zewnętrzną system zarządzania energią (np. ISO 50001), z wykonanym w ramach prac certyfikacyjnych audytem energetycznym.  

Z powyższego obowiązku wykonania audytu zwolnione są także firmy nie należące do MŚP, które posiadają wdrożony i certyfikowany system zarządzania energią lub system zarządzania środowiskowego zgodny z wymaganiami EMAS, jeśli w ramach prac nad systemem przeprowadzono audyt energetyczny. W Polsce dyrektywę 2012/27/UE (EED) wprowadziła ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku. Zmiany wprowadzono także w ustawach: Prawo energetyczne, Prawo ochrony środowiska oraz Prawo zamówień publicznych. 

Niezależnie od wymagań określonych przepisami prawa unijnego i krajowego, warto przeprowadzić audyt efektywności energetycznej także w tych firmach, których ten obowiązek nie dotyczy. Wystarczającym powodem jest uzyskanie, dzięki świadomemu zarządzaniu energią, korzyści ekonomicznych, wynikających głównie ze znacznego obniżenia kosztów zużycia energii w przedsiębiorstwie i zmniejszenia rachunków za jej zużycie.

Jakie są najważniejsze wytyczne do przeprowadzenia audytu energetycznego i jaka jest jego cena? 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza się na podstawie aktualnych, mierzalnych danych określających zużycie energii elektrycznej we wszystkich budynkach i obiektach, instalacjach przemysłowych, technologicznych, transporcie czy sieciach przesyłowych, w zależności od specyfiki analizowanego przedsiębiorstwa. Audyt powinien opierać się przede wszystkim na analizie kosztowej i wskazywać możliwości poprawy efektywności energetycznej. Cena za audyt energetyczny jest uzależniona od wielu czynników. 

Na koszt przeprowadzenia audytu ma wpływ liczba i stopień skomplikowania procesów podlegających analizie, wykorzystywane media energetyczne, wielkość infrastruktury w przedsiębiorstwie, a przede wszystkim wymagany poziom szczegółowości audytu. Przedsiębiorstwa muszą przechowywać dane dotyczące audytu energetycznego przez 5 lat. Niedopełnienie obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego podlega karze, a jej wysokość może wynieść nawet 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Jakie są najważniejsze korzyści z przeprowadzonego audytu energetycznego w przedsiębiorstwie?

Wykonanie audytu energetycznego, oprócz spełnienia wymogów prawnych, jest także niezbędne podczas planowanych prac termomodernizacyjnych i ubiegania się w związku z tym o dofinansowanie z środków pomocowych lub z kredytu preferencyjnego. Poza wymiernymi korzyściami finansowymi, wynikającymi z obniżenia kosztów funkcjonowania, przedsiębiorstwa ograniczają negatywny wpływ swojej działalności na środowisko, poprawiając tym samym swój wizerunek.