Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Jak wygląda proces wyceny przedsiębiorstw przez biegłego?

rzeczoznawcy wycena przedsiebiorstwa

Wycena przedsiębiorstw w Polsce to jedna ze specjalizacji rzeczoznawców. Jak krok po kroku przebiega proces wyceny przedsiębiorstwa przez biegłych?

Poznaj ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw — sprawdź, na czym polega praca biegłych.

I etap wyceny przedsiębiorstwa, jego części lub udziałów – weryfikacja celu, dla którego ma się odbyć wycena przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstwa przez biegłego ma swój początek właśnie w tej części. W przypadku większości przedsiębiorstw wycena rozpoczyna się w ten sposób, że biegły rzeczoznawca (biegły sądowy) spotyka się z właścicielem lub przedstawicielem przedsiębiorstwa, które ma zostać poddane wycenie, aby określić cel tej usługi i potrzeby właściciela. Na tym etapie następuje zatem ustalenie zakresu wyceny. Powody, dla których właściciele przedsiębiorstw zlecają wycenę wartości przedsiębiorstwa, są różne. Do najpopularniejszych można zaliczyć:

  • Chęć sprzedaży przedsiębiorstwa (podmiotu), akcji lub udziałów. Wycena jest równoznaczna z otrzymaniem odpowiedzi na pytanie, ile jest warta spółka. Specjalista dokonujący wyceny spółek bierze przy tym pod uwagę nie tylko wartości materialne, ale również wartości niematerialne.
  • Plan połączenia lub podziału przedsiębiorstwa. Właściciel może mieć plany względem posiadanej firmy, np. może chcieć ją zbyć (lub część jej udziałów) np. ze względów finansowych albo połączyć z innym przedsiębiorstwem, aby w ten sposób zyskać przewagę rynkową.
  • Sprawdzenie zdolności kredytowej. Usługi w zakresie wycen są realizowane również na potrzeby pozyskania finansowania. Aby bank udzielił firmie kredytu w pożądanej przez nią kwocie, potrzebuje on informacji o wartości przedsiębiorstwa. Określenie wartości to zadanie biegłego.
  • Ciekawość właściciela przedsiębiorstwa (podmiotu). Może on zastanawiać się, ile warte jest jego know how, stworzone znaki towarowe czy chcieć ustalić wartości aktywów. Posiadanie tej wiedzy może być kluczowe dla dalszego rozwoju spółki.

Celów, dla których biegły ma przygotować wycenę, może być jednak więcej. Powód jest o tyle istotny, że zależy od niego m.in. wybór metody wyceny.

rzeczoznawcy wycena przedsiebiorstwa

II etap wyceny przedsiębiorstwa, jego części lub udziałów – wybór metody, jaka zostanie użyta do wyceny przedsiębiorstwa

Nie ma znaczenia, czy właściciel chce poznać wartość zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czy też ma zamiar się dowiedzieć, ile uzyska ze sprzedaży posiadanych spółek — w każdym przypadku konieczne jest określenie przez biegłego metody wyceny przedsiębiorstwa.

Z jakich metod wyceny może skorzystać rzeczoznawca?

Najpopularniejsze metody (podejścia) wyceny przedsiębiorstw w Polsce (lub ich zorganizowanej części) to:

  • Metody majątkowe. Do metod majątkowych zalicza się metody: wartości księgowej, skorygowanej wartości księgowej, wartości odtworzeniowej i wartości likwidacyjnej.
  • Metody dochodowe. Dzielą się one na konwencjonalne i niekonwencjonalne. Często dla przedsiębiorstwa wycena może odbyć się np. na podstawie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF.
  • Metody porównawcze (mnożnikowe). Zalicza się do nich metoda mnożników rynkowych transakcji porównywalnych.

W zakresie wyceny, a dokładniej wyboru metody, ostateczne zdanie ma rzeczoznawca. Wyboru dokonuje on w oparciu o swoje doświadczenie, standardy i specyfikę sektora, w którym działa firma. Z reguły temat jest analizowany zarówno przez rzeczoznawcę z portalu Rzeczoznawcy.net.pl, jak i przedsiębiorstwo (przedstawiciela przedsiębiorstwa).

III etap wyceny przedsiębiorstwa, jego części lub udziałów — analiza danych, sporządzenie raportu i omówienie go z klientem

Wycena spółki, wartości niematerialnych i prawnych czy innych wartości na konkretne potrzeby to praca, która wymaga przeanalizowania danych finansowych, w szczególności zaś dotychczasowych sprawozdań. Analizy dokonuje rzeczoznawca, dla którego temat wyceny przedsiębiorstwa jest główną specjalizacją. Jak przebiega wycena spółki?

Sposób realizacji usługi przez biegłego zależy od wspomnianych wyżej przyczyn, dla których wycena wartości spółki została zlecona. Potrzeby przedsiębiorstw są różne, a wycena spółki musi być do nich dostosowana. Przy wycenie wartości aktywów, wartości niematerialnych czy udziałów biegły musi wziąć pod uwagę również etap rozwoju przedsiębiorstwa. Temat jest zatem złożony — wymaga analitycznego podejścia, niezbędne jest też doświadczenie biegłych, którzy przygotowują wycenę. Pozyskanie samych informacji nie gwarantuje prawidłowego wykonania usługi wyceny.

Wycenę biegły (biegły sądowy) prezentuje w przygotowanym raporcie, który następnie należy omówić z klientem — właścicielem przedsiębiorstwa, spółki w Polsce. Na tym etapie biegły odpowiada na pytania dotyczące wyceny udziałów czy aktywów, rozwiewa też wątpliwości właściciela w zakresie określenia wartości firmy czy wartości przedsiębiorstwa.

Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw w Polsce tylko pozornie wydają się kwestią prostą. Wycena spółek, wartości niematerialnych i prawnych czy udziałów wymaga od biegłych bogatej wiedzy o rynku i znajomości rozmaitych metod wyceny. To kiedy biegły użyje np. metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF ma duże znaczenie dla uzyskanego rezultatu.