Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Gdzie wymagane są znaki bezpieczeństwa?

piktogramy

Gdyby sięgnąć do potocznej definicji bezpieczeństwa, można by rzec, że to stan, w którym człowiekowi nic nie zagraża, a w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach może liczyć na wsparcie innych. Jak wiadomo, niebezpieczeństwa nie da się całkiem wyeliminować. Da się jednak uniknąć zagrożenia dzięki odpowiedniemu oznakowaniu otaczającego terenu oraz informacji o ewentualnych czynnikach szkodliwych. Przepisy BHP i unijne normy wskazują, że w miejscach zagrożenia powinny znaleźć się znaki bezpieczeństwa. Za ich umieszczenie odpowiedzialni są pracodawcy – jeśli dotyczy to zakładu pracy, zarządcy budynków lub właściciele wskazanego obszaru.

Rodzaje znaków bezpieczeństwa

Znaki bezpieczeństwa to usystematyzowany zbiór symboli dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny. Znaki te mają zastosowanie w miejscach użyteczności publicznej, a także w zakładach pracy. W zależności od potrzeb stosuje się odpowiednio:

  • stałe znaki bezpieczeństwa – znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu, ewakuacyjne, przeciwpożarowe;
  • tymczasowe znaki bezpieczeństwa – sygnalizowanie niebezpieczeństwa, kierowanie ludźmi wykonującymi niebezpieczne czynności.

Regulacje prawne dotyczące znaków bezpieczeństwa

Wzory i zasady stosowania znaków bezpieczeństwa systematyzuje szereg norm międzynarodowych i krajowych. Regulacje w kwestii znaków bezpieczeństwa znajdują się w europejskiej Dyrektywie 92/58/EWG w sprawie minimalnych wymagań dotyczących znaków bezpieczeństwa i/lub zdrowia w miejscu pracy. Na gruncie prawa polskiego szczegółowe wymagania na temat barw, kształtów czy sposobu rozmieszczenia oznakowania zawierają Polskie Normy.

znak rower

Certyfikat na znak bezpieczeństwa

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać unijne zasady wprowadzania wyrobów na rynek. Zgodnie z nimi producent ma obowiązek potwierdzić zgodność produkowanego wyrobu z zasadniczymi wymaganiami dyrektyw nowego podejścia lub norm zharmonizowanych odnoszących się do tego wyrobu. Udokumentowanym potwierdzeniem tego jest wystawiona przez producenta deklaracja zgodności oraz umieszczenie na wyrobie oznakowania „CE”.

Kluczowa rola znaków bezpieczeństwa

Głównym zadaniem znaków, barw i sygnałów bezpieczeństwa jest informowanie o występujących w danym miejscu zagrożeniach. Wszystkie punkty niebezpieczne powinny być oznakowane widocznymi znakami lub barwami bezpieczeństwa. Przed zastosowaniem znaków bezpieczeństwa w konkretnym miejscu należy dokonać analizy ryzyka oraz zastosować wszystkie możliwe środki, które wyeliminują elementy zagrażające zdrowiu lub życiu ludzkiemu.

Zasady stosowania znaków bezpieczeństwa

Liczba i wyeksponowanie znaków bezpieczeństwa powinno być uzależnione od wielkości terenu, na którym są one stosowane oraz od rodzajów i poziomu występujących zagrożeń. Powinny być odpowiednio czytelne i widoczne dla każdego użytkownika na wskazanych obszarze. Ich czytelność i widoczność nie może być zakłócona przez:

  • umieszczenie zbyt wielu znaków blisko siebie,
  • jednoczesne stosowanie dwóch znaków, które mogą być łatwo pomylone,
  • zastosowanie nieodpowiedniego wzoru znaku,
  • niewystarczającą liczbę znaków oraz ich nieodpowiednie umiejscowienie,
  • niezadowalający stan techniczny znaków.

Jeśli zdolność widzenia użytkowników danego terenu jest ograniczona, w szczególności w związku ze stosowaniem środków ochrony indywidualnej, znaki bezpieczeństwa powinny być dostosowane do ich możliwości percepcyjnych.

Wytyczne dotyczące stosowania znaków bezpieczeństwa

Wśród informacji na temat tego, jak stosować znaki bezpieczeństwa, niezwykle istotne są także inne wytyczne dotyczące ich konserwacji. Aby zapewnić zachowanie odpowiedniej jakości i funkcjonalności, w zależności od wymagań znaki bezpieczeństwa powinny być czyszczone, konserwowane, sprawdzane i naprawiane w regularnych odstępach czasu. Tylko takie działania zapewnią ich długotrwałe, poprawne realizowanie funkcji ochronnej.

Znaki bezpieczeństwa i zdrowy rozsądek

Znaki bezpieczeństwa, umieszczane w widocznych miejscach, mają pomóc w rozpoznaniu potencjalnych zagrożeń i wykluczyć zaistnienie sytuacji niebezpiecznej. Dlatego warto zwracać uwagę na to, przed czym ostrzegają lub o czym informują. Bo nawet najlepszy znak, wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i opatrzony stosownym certyfikatem, nie zastąpi zdrowego rozsądku w kryzysowej sytuacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o znakach bezpieczeństwa? Przeczytaj kompleksowy poradnik przygotowany przez firmę TECHEM https://sklep.techemznaki.pl/rodzaje-znakow-bezpieczenstwa.