Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Firma

Wdrażanie strategii a kultura organizacyjna

Wdrażanie strategii a kultura organizacyjna

Organizacje nie mogą istnieć bez strategii. Efektywne zarządzanie biznesem musi przebiegać zgodnie ze wcześniej ustalonym planem. Nawet firmy, które nie mają spisanej strategii, działają według określonych, dorozumianych zasad, aby osiągać swoje cele. Wdrażanie działań strategicznych może jednak napotykać na opór, którego źródło tkwi w kulturze organizacyjnych firmy.

Czym jest strategia?

Innymi słowy, przez strategię rozumie się skonkretyzowane metody osiągania założonych celów. Strategia, obok misji i wizji, jest kluczowym dokumentem opisującym funkcjonowanie organizacji w świecie biznesu. Jej zadaniem jest odpowiedzieć na pytanie, jak osiągnąć założone (np. w wizji) cele. Strategia może się odnosić zarówno do całej firmy, jak i jej poszczególnych działów, które mają różne zadania i cele. Ważne, aby strategia była dokumentem, do którego pracownicy odnoszą się stosunkowo często, a sama jego treść była rewidowana w momencie, gdy zajdzie poważna zmiana w środowisku biznesowym. Metody, które wczoraj były skuteczne, dziś w nowym klimacie i zaskakujących okolicznościach mogą przynosić straty.

Wdrażanie strategii a kultura organizacyjna

Elastyczność założeń strategii wiąże się jeszcze z jednym, podstawowym faktem: organizacje tworzą ludzie. Brak spójności między kompetencjami ludzi i kulturą organizacyjną a założeniami strategicznymi sprawią, że te ostatnie szybko trafią na dno szuflady. Ich realizacja będzie przypadkowa lub wręcz do niej nie dojdzie. Brak odpowiednich kompetencji to jedno; jeśli firma nie tworzy środowiska pracy, które wspiera rozwój swoich pracowników, to stawianie czoła kolejnym wyzwaniom będzie problematyczne. Żyjemy w świecie VUCA, czyli zmiennym, (Volatile), niepewnym (Uncertain), złożonym (Complex), i niejednoznacznym (Ambiguous), co oznacza, że już na etapie tworzenia strategii należy wziąć pod uwagę wiele czynników – w tym zastaną kulturę organizacyjną. Pojęcie to należy rozumieć jako określony sposób wykonywania codziennych czynności w środowisku pracy, sposób komunikowania się, hierarchię i relacje w firmie. Elementami kultury organizacyjnej, które wpływają na wdrażanie strategii, są przede wszystkim:

  • komunikacja, bez której przeprowadzanie jakichkolwiek zmian jest bardzo utrudnione,
  • demokratyczny (włączający interesariuszy) styl zarządzania,
  • metody wyznaczania celów (np. SMART),
  • obecność założeń zrównoważonego rozwoju, które będą odnosić się zarówno do środowiska, jak i zasobów ludzkich w firmie.

Może się więc okazać, że kultura organizacyjna nie jest w stanie odpowiednio wesprzeć procesu wdrażania strategii (zobacz też: https://impactinternational.com/pl/blog/wdrazanie-strategii-w-praktyce-5-kluczowych-aspektow). Natomiast przygotowanie firmy do zmian to działanie, które warto skonsultować z kompetentnym podmiotem zewnętrznym. Trudnościami, które wdrażający napotkają, mogą być związane z brakiem zaufania do działań firmy, oporem przed zmianami, złą atmosferą czy kiepską komunikacją. Rozwiązaniem w takiej sytuacji mogą być programy rozwojowe Impact, które wspierają organizacje podczas transformacji kulturowych. W Impact opieramy nasze programy na realnych potrzebach firm. Już od pierwszych spotkań pracownicy pracują nad realnymi, aktualnymi problemami, dzięki czemu lepiej radzą sobie z poszczególnymi wymaganiami nowej strategii.