Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Giełda

Jak wprowadzić spółkę na giełdę?

giełda i akcje

W trakcie rozwoju każdej spółki następuje moment, w którym spółka rozważa różne możliwości pozyskania kapitału na ekspansję. Zwykle najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z oferty rynku publicznego, który daje możliwość wyjścia z emisją papierów wartościowych adresowaną do nieograniczonego kręgu potencjalnych nabywców. Jakie korzyści przyniesie ze sobą wejście spółki na giełdę? Jaki podmiot może zostać spółką giełdową? Jak wygląda sama procedura stania się spółką giełdową?

Jaki podmiot może zostać spółką giełdową?

Aby wejść na giełdę, spółka musi posiadać charakter spółki akcyjnej. Nie oznacza to jednak, że dla innych podmiotów droga na giełdę automatycznie się zamyka. Właściciel przedsiębiorstwa posiadającego inną formę prawną musi przekształcić je w spółkę akcyjną, bądź zawiązać spółkę akcyjną, wnosząc do niej majątek przedsiębiorstwa.

Jakie korzyści przyniesie spółki na giełdę?

Dzięki wprowadzeniu spółki na giełdę, otrzyma ona kapitał na rozwój. Poza tym spółka taka poprawi swój wizerunek praz wiarygodność jako spółka publiczna. Zwiększy się również rozpoznawalność spółki, uzyska ona również rynkową wycenę. Wprowadzenie spółki na giełdę umożliwi również uporządkowanie struktury właścicielskiej oraz organizacyjnej.

Procedura zostania spółką giełdową

Przygotowanie procesu

Aby wprowadzić spółkę do obrotu giełdowego, Walne Zgromadzenie musi podjąć uchwałę o ofercie publicznej akcji, ich dematerializacji oraz ubieganiu się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym. Następnym krokiem jest sporządzenie prospektu emisyjnego, co wymaga nawiązania przez spółkę współpracy z firmą inwestycyjną, pełniącej funkcję koordynatora oferty, biegłym rewidentem, którego zadaniem będzie zbadanie sprawozdań finansowych zamieszczonych w prospekcie emisyjnym, a także z doradcą prawnym. Informacje na temat aktów obowiązujących w zakresie prospektów emisyjnych oraz opis procedury zatwierdzania prospektu emisyjnego znajdują się na stronie www.knf.gov.pl. Kolejny etap stanowi złożenie do urzędu KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego. KNF po dokonaniu weryfikacji prospektu emisyjnego oraz przeprowadzeniu ewentualnych konsultacji z emitentem podejmuje decyzję o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego

Przeprowadzenie procesu

Kluczowym etapem w drodze upublicznienia spółki na rynku giełdowym jest proces plasowania oferty publicznej. Składa się on z dwóch głównych faz. Najpierw następuje premarketing oferty, czyli prezentacja raportu analitycznego o przedmiotowym emitencie przez analityka firmy inwestycyjnej. Drugim krokiem jest marketing oferty, czyli prezentacja spółki przez przedstawicieli zarządu emitenta, będąca kluczową fazą plasowania oferty, przeprowadzana po publikacji prospektu emisyjnego zakończona procesem budowania księgi popytu. Po przeprowadzeniu procesu badania popytu na akcje, spółka podejmuje decyzję o wysokości ceny emisyjnej/ceny sprzedaży akcji objętych ofertą publiczną oraz o ostatecznej liczbie oferowanych papierów wartościowych, w tym podziału na transze skierowane do określonych grup inwestorów. Ostatnim etapem oferty jest przeprowadzenie subskrypcji akcji oraz rozliczenie zapisów akcji w każdej określonej transzy inwestorów. Po zakończeniu subskrypcji i prawidłowym objęciu oferowanych akcji, zgodnie z warunkami subskrypcji określonymi w prospekcie emisyjnym, następuje  przydział akcji oferowanych na rzecz subskrybentów.

Debiut spółki na GPW

Przed wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku giełdowym, emitent powinien złożyć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych stosowne dokumenty wraz z odpowiednim wnioskiem w celu rejestracji przedmiotowych papierów wartościowych, o których dopuszczenie do obrotu giełdowego zamierza się ubiegać (w przypadku akcji objętych ofertą publiczną następuje to nie wcześniej niż po ich przydziale na rzecz subskrybentów). Również, po zakończeniu oferty, spółka składa wniosek do GPW o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji (oraz ewentualnie praw do akcji nowej emisji – PDA) – na rynek podstawowy lub równoległy. Do wniosku należy dołączyć m.in. prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Aby akcje mogły być dopuszczone do obrotu giełdowego, muszą spełnić pewne kryteria, np. sporządzenie odpowiedniego dokument informacyjnego, zatwierdzonego przez właściwy organ nadzoru, w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, akcje znajdują się w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla kształtowania się płynnego obrotu giełdowego. Wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego emitent składa bezpośrednio do Zarządu Giełdy na przygotowanym przez Giełdę formularzu. Szczegółowe warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji oraz innych instrumentów finansowych zawarte są w Regulaminie Giełdy (Rozdział II Regulaminu) oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku.

Funkcjonowanie spółki publicznej na GPW

Jedną z głównych powinności spółki publicznej są obowiązki informacyjne. Mają one na celu przede wszystkim zapewnienie obecnym oraz przyszłym właścicielom instrumentów finansowych dostępu do istotnych informacji na temat spółki publicznej i służą wyeliminowaniu asymetrii informacyjnej pomiędzy uczestnikami rynku. Obowiązki spoczywające na emitencie wynikają w szczególności z określonych aktów prawnych Unii Europejskiej oraz  krajowych aktów prawnych je implementujących. Obowiązek niezwłocznej publikacji raportów zawierających informację poufną wynika z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku i obejmuje emitentów ubiegających się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym oraz dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym. Obowiązkowi niezwłocznej publikacji podlegają również otrzymane przez emitenta od akcjonariuszy notyfikacje o przekroczeniu progów ogólnej liczby głosów, a także informacje o transakcjach zawieranych na akcjach emitenta przez osoby pełniące obowiązki zarządcze Nadzór nad prawidłowością wypełniania przez emitentów obowiązków informacyjnych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Choć nie ma takiego prawnego obowiązku wskazane jest, aby spółka po debiucie utrzymywała relacje z inwestorami, organizując m.in. spotkania z analitykami, zarządzającymi funduszami, mediami finansowymi, czy prowadząc aktywną politykę informacyjną przez stronę internetową. Brak rozbudowanych relacji inwestorskich zmniejsza bowiem zainteresowanie inwestorów spółką, ograniczając płynność jej akcji, a tym samym pogarszając jej wycenę. Zasady dobrych praktyk przyjęte przez GPW są proste i przejrzyste, dlatego mogą być stosowane przez spółki utworzone w różnych systemach prawnych i prowadzące interesy w wielu państwach. Podobne kodeksy przyjęły również giełdy innych państw UE. Więcej o kodeksie dobrych praktyk można przeczytać na stronie https://www.gpw.pl/dobre-praktyki.

Artykuł przygotowany i opublikowany w ramach praktyk studenckich przez Adam Sadowski

Powiązane artykuły

Co to jest dywidenda?

teoriabiznesu.pl

Co to jest aport? Wniesienie aportu do spółki

teoriabiznesu.pl

​Organy spółki z o.o.

teoriabiznesu.pl