Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Pieniądze

Kim jest biegły rewident i kiedy warto skorzystać z jego usług?

glc badanie sprawozdania finansowego

Biegły rewident to zawód polegający na przeprowadzeniu czynności rewizji finansowej, czyli na audycie finansowym w postaci badania sprawozdań finansowych. Działanie to ma na celu ustalenie, czy dana jednostka przedstawia w sposób przejrzysty i rzetelny sytuację finansową oraz majątkową, a także wypracowane wyniki finansowe spółek.

Kto może zostać biegłym rewidentem?

Biegły rewident to zawód zaufania publicznego, który jest chroniony prawnie i regulowany przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Niezbędna do wykonywania tego zawodu jest kwalifikacja certyfikowana przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów. Zdobycie jej jest potwierdzeniem eksperckiej wiedzy w dziedzinie finansów, a w szczególności w zakresie audytu finansowego i rachunkowości.

Co robi biegły rewident?

Zgodnie z polskim prawem wyłącznie osoby z tytułem biegłego rewidenta mogą świadczyć usługi w zakresie rewizji finansowej, która obejmuje badanie sprawozdania finansowego. Dzięki takiemu działaniu nie tylko inwestorzy, wspólnicy czy właściciele, ale również interesariusze otrzymują potwierdzenie zewnętrznego eksperta co do poprawności przedstawianych danych. Główne cele audytora podczas kontroli to bez wątpienia potwierdzenie autentyczności i ważności transakcji firmowych, poprawienie efektywności działania przedsiębiorstwa, udoskonalenie procesów kontrolnych, przeanalizowanie wartości firmowych aktywów i pasywów, a także zbadanie dokumentów finansowych pod kątem poprawności.

Co obejmują usługi biegłego rewidenta?

Obowiązkiem biegłego rewidenta jest przestrzeganie zasady etyki zawodowej – w tym przypadku najważniejszymi kwestiami jest obiektywizm, zachowanie tajemnicy zawodowej, a także staranność w wykonywaniu powierzonych mu zadań. Audytor może pełnić też inne zadania, takie jak:

 • świadczenie usług z zakresu doradztwa podatkowego;
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • prowadzenie szkoleń z rachunkowości;
 • przewodniczenie w postępowaniu upadłościowym.

Czy należy się obawiać biegłego rewidenta?

Przesłuchaj rozmowy biegłego rewidenta Adriana Pękalskiego oraz księgowej Katarzyny Plucik z GLC, którzy dyskutują o badaniu sprawozdania finansowego.

Badanie sprawozdania finansowego – co powinieneś o nim wiedzieć?

Poddać się zbadaniu sprawozdania finansowego może tak naprawdę każdy. Jednakże, jak wynika z przepisów prawa, są jednostki, które muszą to zrobić.

Kto ma obowiązek wykonać badanie sprawozdania finansowego?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości obowiązkowemu badaniu przez firmy audytorskie podlegają roczne sprawozdania finansowe grup kapitałowych, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność:

 • spółek przejmujących i nowopowstałych za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie;
 • spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek, które na dzień bilansowy będą w organizacji;
 • pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który stworzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z poniższych warunków:
 • średnioroczne zatrudnienie na poziomie 50 pełnych etatów,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego wynosi minimum 2 500 000 euro,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów oraz produktów, a także operacji finansowych za rok obrotowy wynoszą minimum 5 000 000 euro.

Obowiązkowe sprawozdanie finansowe dla banków i spółdzielczych kas oszczędnościowych, kogo jeszcze dotyczy?

Pozostałe przypadki obligatoryjnego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta dotyczą jednostek kontynuujących działalność:

 • banków krajowych, oddziałów instytucji kredytowych, a także banków zagranicznych, zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów oraz oddziałów zakładów ubezpieczeń, głównych oddziałów oraz oddziałów zakładów reasekuracji, a także oddziałów zagranicznych firm inwestycyjnych;
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
 • jednostek, które działają na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi, a także przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
 • jednostek, które działają na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
 • krajowych instytucji płatniczych oraz instytucji pieniądza elektronicznego;

Co zawiera badanie sprawozdania finansowego?

Jakie obszary obejmuje badanie sprawozdania finansowego? Podczas audytu finansowego bada się dokumenty organizacyjne oraz podstawy prawne funkcjonowania jednostki, w celu zrozumienia jednostki i obszaru jej działalności, a także ustala się obszary wrażliwe, w których mogą występować nieprawidłowości. Ważnym aspektem jest kontrola wewnętrzna i sprawdzenie prawidłowości zdarzeń gospodarczych, a także kompletności zestawień oraz ujawnień w ramach sprawozdania finansowego. Podczas badania zwraca się także uwagę na poprawność sporządzenia i prezentacji danych finansowych w sprawozdaniu.

Jak przeprowadza się badanie sprawozdania finansowego?

Jakie czynności są przeprowadzane w ramach audytu finansowego? Są to w uproszczeniu cztery etapy, które omówiliśmy poniżej.

Etap 1 audytu finansowego: preaudyt

Każdy audyt finansowy rozpoczyna się od preaudytu, czyli zapoznania się z badaną jednostką poprzez pozyskanie dokumentów organizacyjnych, statutowych, a także wszelkich jej regulacji.

Etap 2 audytu finansowego: kontrola wewnętrzna

Kolejnym etapem jest badanie wstępne obejmujące badanie kontroli wewnętrznej, a także wstępną analizę finansową. Działanie to pozwala stwierdzić, gdzie mogą wystąpić potencjalne błędy, jak również to jak duży może być dopuszczalny poziom zniekształceń.

Etap 3 audytu finansowego: badanie zasadnicze

Badanie zasadnicze to kolejny etap audytu finansowego. Jest to bez wątpienia najważniejsza część badania. Polega ona na weryfikacji zdarzeń gospodarczych, prawidłowości ujęcia oraz prezentacji aktywów i pasywów, jak również potwierdzenia stanów majątku i zobowiązań wykazanych w księgach.

Etap 4 audytu finansowego: raport końcowy

Czynności końcowe to etap, podczas którego prezentuje się prawidłowości danych finansowych w sprawozdaniu finansowym. Cały ten proces może trwać około 3 tygodnie, jednak wszystko zależy od terminowości dostarczania dokumentów i dobrej współpracy pomiędzy rewidentem, a badaną jednostką.

Kiedy podpisuje się umowę z biegłym rewidentem na wykonanie badania sprawozdania finansowego?

Jeżeli szukasz odpowiedniego specjalisty, który wykona usługi audytorskie dla Twojej firmy pamiętaj o tym, że umowa z biegłym rewidentem powinna być zawarta w takim terminie, aby miał on możliwość wzięcia udziału w inwentaryzacji rocznej. Jest to ważny aspekt, ponieważ jeżeli audytor nie będzie mógł uczestniczyć w inwentaryzacji ze względu na zbyt późny czas podpisania umowy, a zapasy będę mieć istotną wartość i nie będzie możliwe potwierdzenie ich stanu w żaden inny sposób, niż spis z natury, to wydana opinia będzie musiała zawierać zastrzeżenie, czyli uwagami dotyczącymi tego, co należy poprawić. Biorąc pod uwagę, że inwentaryzację roczną można rozpocząć 3 miesiące przed dniem bilansowym, to w sytuacji, kiedy Twój rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, możesz rozpocząć ją już 30 września. To oznacza, że umowę należy podpisać przed tą datą lub niewiele później.

Wynik badania sprawozdania finansowego

Współpraca z audytorem ma ogromne znaczenie dla przedsiębiorstwa oraz dla jego przyszłego funkcjonowania. Warto pamiętać o tym, że firmy audytorskie wydają ocenę, która bez wątpienia będzie rzutować na przyszłą sytuację firmy — albo wzmocni jej wiarygodność, albo sprawi, że będzie ona traktowana jako niegodna zaufania, a wycena przedsiębiorstwa zdecydowanie się obniży. Negatywna opinia może oznaczać późniejsze problemy z uzyskaniem dofinansowania, wejściem na giełdę czy też ze sprzedażą spółki. Dlatego też, odpowiednia współpraca z biegłym rewidentem jest ogromnie ważna.