Portal biznesowy – Wiadomości / Informacje / Porady
Giełda

Co to jest dywidenda?

giełda i akcje

Inwestując na giełdzie, spotykamy się z określeniem dywidenda. W 2020 roku niektóre spółki także przewidziały wypłatę dywidendy. Czym jest dywidenda? Co tez zwrot oznacza dla osób inwestujących w akcje spółki?

Co to jest dywidenda?

Dywidenda jest to podział części zysków spółki między grupę jej akcjonariuszy, zgodnie z ustaleniami rady dyrektorów spółki. Zwykli akcjonariusze spółek wypłacających dywidendę są zazwyczaj kwalifikowani, o ile są właścicielami akcji przed datą dywidendy. Dywidendy mogą zostać wypłacone w gotówce lub w formie dodatkowych akcji.

Podatek od dywidendy

Osoby uzyskujące przychód z dywidend musza zapłacić 19 procentowy, zryczałtowany podatek dochodowy bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Nagroda dla akcjonariusza

Zwrot dywidenda można niejako określić nagrodą dla akcjonariuszy za inwestycje w kapitał spółki poprzez zakup akcji.

Podczas gdy większa część zysków jest zatrzymywana w firmie jako  zyski zatrzymane – które stanowią pieniądze, które mają być wykorzystane na bieżącą i przyszłą działalność firmy – pozostała część może zostać przekazana akcjonariuszom jako dywidenda.

Kim jest akcjonariusz?

Akcjonariusz jest to określenie wspólnika danej spółki akcyjnej, lub komandytowo-akcyjnej który posiada akcje wyemitowane przez taką spółkę. Takie akcje można nabyć na przykład przez maklerskie konto bankowe.W chwili zakupu akcji, jej posiadacz staje się jej akcjonariuszem.

Kiedy wypłacana jest dywidenda?

Rada dyrektorów może zdecydować o wypłacie dywidendy w różnych ramach czasowych i z różnymi stopami wypłaty . Dywidendy mogą być wypłacane z zaplanowaną częstotliwością, – raz na miesiąc, kwartał lub rok.

Spółki mogą również emitować jednorazowe dywidendy specjalne , indywidualnie lub jako dodatek do planowanej dywidendy. Portale biznesowe (na przykład Biznesradar.pl, money.pl) zamieszczają kalendarium, w którym przewidziano wypłaty jednorazowych dywidend dla akcjonariuszy.

Ogłoszeniom wypłaty dywidendy na ogół towarzyszy proporcjonalny wzrost, lub spadek ceny akcji spółki.

Jakie spółki wypłacają dywidendy?

Wypłata dodatkowych środków pieniężnych dla akcjonariuszy, jest możliwa w szczególności, jeżeli zostały zakupione akcje większej, bardziej ugruntowanej firmy z bardziej przewidywalnymi zyskami. Jakie firmy uznaje się za „bardziej ugruntowane”? Mogą to być na przykład:

  • spółki bankowe i finansowe
  • spółki związane z opieką zdrowotną i farmaceutyką
  • spółki sprzedające paliwo, olej lub gaz
  • spółki związane z rynkiem nieruchomości

Spółki będące we wcześniejszym etapie rozwoju, na przykład z sektora technologicznego lub biotechnologicznego, mogą nie oferować regularnych dywidend. Ponieważ spółki te mogą znajdować się na wczesnym etapie rozwoju i mogą ponosić wysokie koszty i straty związane z badaniami i rozwojem, ekspansją biznesową i działalnością operacyjną, mogą nie mieć wystarczających środków na emisję dywidend

Dlaczego spółki giełdowe wypłacają dywidendy?

Akcjonariusze mogą oczekiwać dywidendy jako nagrody za zaufanie do spółki. Kierownictwo firmy może dążyć do uszanowania tego sentymentu, przedstawiając solidną historię wypłaty dywidend. Wypłaty dywidend pozytywnie wpływają na firmę i pomagają utrzymać zaufanie inwestorów.

Informacja o wypłacie dywidend może oznaczać, że firma ma się dobrze i osiągnęła dobre zyski. Patrząc odwrotnie, jeśli spółka ma długą historię i rezygnuje z wypłaty dywidendy, zmniejsza jej kwotę lub ją całkowicie eliminuje, może to oznaczać, że spółka ma kłopoty.

Co to jest dywidenda?

Dywidenda jest to podział części zysków spółki między grupę jej akcjonariuszy, zgodnie z ustaleniami rady dyrektorów spółki

Powiązane artykuły

Grupa iCEA wyodrębniła nową spółkę – ADSRight

teoriabiznesu.pl

Co to jest aport? Wniesienie aportu do spółki

teoriabiznesu.pl

Jak wprowadzić spółkę na giełdę?

teoriabiznesu.pl